Vacatures voor vrijwilligers Leidse Binnenstadsgemeente

1. Scriba (secretaris)

Voornaamste taak/taken

 • de scriba is deel van het moderamen (dagelijks bestuur) van de Leidse Binnenstadsgemeente (LBG) en is op die manier nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid zoals dat uiteindelijk door de kerkenraad van de LBG wordt vastgesteld
 • de scriba bereidt (samen met de voorzitter) de vergaderingen voor van het moderamen (10 x per jaar) en de kerkenraad (5 x per jaar) en is verantwoordelijk voor de vastlegging van besluiten die daarin worden genomen (dat laatste onderdeel kan naar iemand anders)
 • de scriba maakt (één keer per kwartaal) het rooster van diensten van ambtsdragers (dit onderdeel kan naar iemand anders)
 • de scriba houdt de inkomende post voor de LBG bij en volgt die op met het moderamen
 • de scriba beheert het archief van de LBG (dit onderdeel kan naar iemand anders)

Tijdsbesteding

 • Ca. 4 uur per week

Ingangsdatum:

 • 1 juli 2023 (inwerkperiode vanaf 1 april 2023)

Is het nodig om ambtsdrager (diaken/ouderling) worden?

 • Ja, vereist. Gelet op de huidige samenstelling van het moderamen het liefst als diaken, maar als ouderling zou mogelijk ook kunnen.

Bijzondere vaardigheden vereist?

 • Belangstelling voor en vaardigheid in schriftelijk taalgebruik. Belangstelling voor de klassieke taak van een diaken (bij de LBG ook: het organiseren van het avondmaal).

Toelichting

 • Het moderamen is de spil van de LBG; alle lijntjes, zowel binnen als van buiten de LBG, komen in het moderamen samen. We zoeken iemand die wil meedenken, maar vooral ook meedoen als het gaat om het vormgeven en uitdragen van het beleid van de LBG.
 • Een deel van taken die nu nog bij de scriba berusten (bijv. jaarrooster, vastlegging besluiten, beheer archief LBG) kan mogelijk naar een notulist/assistent-scriba.   

Contactpersonen voor deze vacature

 • Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)
 • Henk ten Voorde (tel. 06 5362 3854)

2. Assistent-scriba (secretaris)

Voornaamste taak/taken

 • opmaken van het rooster voor de aanwezigheid van ambtsdragers
 • af en toe: vastlegging van besluiten van het moderamen en de kerkenraad
 • beheer van het archief van de LBG
 • andere taken, in overleg met de scriba

Tijdsbesteding

 • Ca. 1- 1,5 uur per week

Ingangsdatum:

 • 1 juli 2023 (inwerkperiode van 1 juni 2023)

Is het nodig om ambtsdrager (diaken/ouderling) worden?

 • Kan wel, hoeft niet

Bijzondere vaardigheden vereist?

 • Belangstelling voor en vaardigheid in schriftelijk taalgebruik.

Toelichting

 • Om de relatief zware taak van de scriba wat te verlichten en deze binnen het bereik van meer belangstellenden te brengen, roepen we deze nieuwe taak in het leven

Contactpersonen voor deze vacature

 • Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)
 • Henk ten Voorde (tel. 06 5362 3854)

3. Coördinator preekrooster

Voornaamste taak/taken

 • het onderhouden van contacten met predikanten die op de lijst met gastvoorgangers staan
 • het invullen van het preekrooster met gastvoorgangers, in afstemming met Margreet Klokke en het moderamen

Tijdsbesteding

 • Gemiddeld ca. 1 uur per week, met een piek in januari en februari van ieder jaar

Ingangsdatum

 • 1 juli 2023 (inwerkperiode vanaf 1 januari 2023)

Is het nodig om ambtsdrager (diaken/ouderling) te worden?

 • Kan wel, hoeft niet (is nu nog wel zo)

Toelichting

 • Het preekrooster is essentieel voor de continuïteit van de diensten van de LBG. Daaronder vallen niet alleen de kerkdiensten op zondagmorgen, maar ook de Evensongs, de cantatediensten en de diensten op bijzondere dagen (oudejaarsdag, nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag).
 • Het preekrooster wordt lang van tevoren ingevuld (begin januari 2023 wordt – conform het gebruik in de hele PKN – begonnen met het vullen van het rooster van 2024). Er wordt gebruik gemaakt van een vaste lijst met gastpredikanten.

Bijzondere vaardigheden vereist?

 • Nee. 

Contactpersonen voor deze vacature

 • Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)
 • Henk ten Voorde (tel. 06 5362 3854)

4. Vrijwilliger openstelling Hooglandse Kerk

Voornaamste taak/taken

 • het (gezellig met anderen samen) zorgdragen voor openstelling van de Hooglandse Kerk en (wanneer de kerk verhuurd of anderszins in gebruik is) van de Hooglandse Kamer

Tijdsbesteding

 • vanaf 2 uur per maand, grotendeels zelf in te delen

Ingangsdatum

 • 15 september 2022

Is het nodig om ambtsdrager (diaken/ouderling) te worden?

 • Niet nodig

Toelichting

 • Om de Hooglandse Kerk vaker (liefst zo vaak mogelijk) open te kunnen stellen, zijn er veel vrijwilligers nodig. Het goede nieuws is dat je met 2 uur per maand al een prima en gewaardeerde bijdrage kunt leveren. Je mag zelf intekenen op een rooster, dus je bent vrij om te bepalen wanneer je wel en niet beschikbaar bent. Je kunt dat intekenen ook samen doen met mensen die je al kent, of juist nieuwe mensen ontmoeten.

Bijzondere vaardigheden vereist?

 • Nee. Uiteraard is het fijn als je hartelijk en gastvrij bent. Het helpt als je soms ook even streng kunt zijn om aan bezoekers grenzen aan te geven, maar niet iedere vrijwilliger hoeft dat laatste te kunnen.

Contactpersonen voor deze vacature

 • Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)
 • Sjaak van Beek  (06 2274 7382)
 • Fennand van Dijk (06 5358 6490)

5. Lid taakgroep cantatediensten BKL

Voornaamste taak/taken

 • Het meehelpen organiseren van cantatediensten
 • Het vervaardigen van liturgieën voor de cantatediensten

Tijdsbesteding

 • Ca. 1 uur per week (gemidddeld)

Is het nodig om ambtsdrager (diaken/ouderling) worden?

 • Kan wel, hoeft niet

Bijzondere vaardigheden vereist?

 • Nee. Belangstelling voor klassieke (kerk)muziek en koormuziek is wel een pré, praktisch denken en handelen ook

Toelichting

 • Er zijn drie taakgroepen binnen Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL): één houdt zich bezig met cantatediensten, één met de Evensongs en één met de voorbereiding van de kerstvieringen. In de groep rond de cantatediensten is er versterking nodig. Je werkt nauw samen met de predikant, de voorzitter van de BKL (Roel Wildemans) en de andere leden van deze taakgroep. Bijzonder is dat cantatediensten niet langer in de Pieterskerk, maar overwegend in onze eigen Hooglandse Kerk gehouden zullen worden.

Contactpersonen voor deze vacature

6. HR-coördinator voor het College van Kerkrentmeesters

Voornaamste taak

 • het onderhouden van contacten op HR-vlak met al degenen die als professional werkzaam zijn voor de Protestantse gemeente Leiden (zoals jongerenwerkers, ouderenwerkers, predikanten, organisten, beheerders)

Tijdsbesteding

 • 1-1,5 dag per week

Ingangsdatum

 • 1 juli 2023 (inwerken vanaf 1 april 2023)

Is het nodig om ambtsdrager te worden?

 • Ja, ouderling-kerkrentmeester. Het is niet nodig om ook binnen de LBG in kerkenraadstaken te participeren (vergaderingen, ambtsdrager zijn tijdens diensten), maar dat kan wel.

Toelichting

 • Dit is een stevige taak qua inhoud. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestuurt de financiële kant van de Protestantse gemeente Leiden (PgL). Binnen het CvK is er een taakverdeling en niet iedereen binnen het CvK hoeft financieel of juridisch onderlegd te zijn. Het is goed als de LBG in dat College vertegenwoordigd is, zoals het ook goed is voor de PgL als iemand uit de LBG zich daar laat zien en gelden.

Bijzondere vaardigheden vereist?

 • Uiteraard vormt een zekere ervaring met het werken van mensen in organisaties en hun rollen daarin een goede achtergrond voor het vervullen van deze taak. Belangstelling voor mensen en wat hen beweegt, goede contactuele eigenschappen, zorgvuldigheid en gevoel voor vertrouwelijkheid zijn wezenlijk voor een goede uitoefening van deze taak.

Contactpersonen voor deze vacature

 • Jacqueline Rijsdijk (tel. 06 2244 1817)
 • Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)

7. Voorzitter stuurgroep Hooglandse Kamer

Voornaamste taak/taken

 • het voorzitten van de stuurgroep Hooglandse Kamer
 • het op elkaar afstemmen van de taken op verschillende deelgebieden (vrijwilligers, exposities, sprekers, muziek, fondsenwerving, publiciteit, afstemming met beheerders, afstemming met moderamen LBG)

Tijdsbesteding

 • 4 uur per week

Ingangsdatum

 • 1 juli 2023 (inwerken vanaf 1 april 2023); (veel) eerder mag ook.

Is het nodig om ambtsdrager (diaken/ouderling) te worden?

 • Hoeft niet, kan wel.

Toelichting

 • De Hooglandse Kamer is door de LBG opgezet om een (extra) verbinding te creëren tussen de stad en de kerk. Het gaat om de afsplitsing van een taak die nu nog bij de voorzitter van de kerkenraad van de LBG ligt en waarvan het altijd de bedoeling is geweest dat deze taak verzelfstandigd zou worden.

Bijzondere vaardigheden vereist?

 • Behoorlijke communicatieve eigenschappen. Openstaan voor mensen en voor wat hen beweegt. Doelgericht en slagvaardig kunnen opereren. Niet bang zijn om beslissingen te nemen (waar nodig na brede afstemming binnen de groep van vrijwilligers rond de Hooglandse Kamer en met het moderamen van de LBG).

Contactpersonen voor deze vacature

 • Henk ten Voorde (tel. 06 5362 3854)
 • Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)

8. Vrijwilliger (algemeen)

Voornaamste taak

 • je inzetten op een terrein dat je zelf uitkiest of dat aansluit bij jou belangstelling

Tijdsbesteding

 • afhankelijk van jouw mogelijkheden

Ingangsdatum

 • Je kunt altijd meteen ergens aan de slag

Is het nodig om ambtsdrager (diaken/ouderling) te worden

 • Dat hoeft helemaal niet, maar kan in beginsel wel

Toelichting

 • Aan de slag gaan als vrijwilliger kost je uiteraard wat tijd en moeite, maar levert absoluut ook iets op:
 • het gevoel hebben dat je bijdraagt aan en meetelt binnen een gemeenschap van mensen
 • het leren kennen van nieuwe en andere mensen
 • gezelligheid en interactie met anderen
 • het leren accepteren en waarderen van de eigenaardigheden van anderen
 • het verder ontwikkelen of inzetten van vaardigheden die je al wel had
 • het ontdekken en uitdiepen van kennis en vaardigheden die je nog niet had
 • van (relatieve) buitenstaander tot insider worden.

Contactpersonen voor deze vacature

 • Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)
 • Henk ten Voorde (tel. 06 5362 3854)
 • ieder kerkenraadslid of iedere bestaande vrijwilliger