Diaconaat: dienst aan elkaar

Diaconie is concrete hulp en dienstverlening aan mensen in nood. Handen en voeten geven aan de Bijbelse opdracht en zorg dragen voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Eenvoudig gezegd: ‘Bij gebrek aan een Samaritaan kan een Leidenaar ook volstaan.’

In de Diaconale Raad worden diaconale thema’s en acties doorgesproken en gecoördineerd. In het Leids Kerkblad, het wijkorgaan Op de Hoogte en bij gebedsintenties wordt de gemeente hierover geïnformeerd. De Diaconale Raad initieert en coördineert, faciliteert en stimuleert het diaconaat. De overlap tussen diaconale en pastorale activiteiten wordt bewaakt doordat twee personen deel uitmaken van beide raden.

Wilt u contact opnemen met de diaconale raad, mail ons dan via diaconaleraadlbg@gmail.com

Werelddiaconaat

De ZWO-groep voor Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ondergebracht in de diaconale raad) brengt de wereldproblematiek de kerk binnen. Door directe contacten worden we direct geïnformeerd en kunnen hulpacties ondernomen worden. Momenteel leeft de LBG mee met asielzoekers uit Iran.

De ZWO-groep” is op dit moment ondergebracht binnen de diaconale raad. Wilt u contact opnemen met de ZWOgroep mail dan naar diaconaleraadlbg@gmail.com

Wijkdiaconaat

Allereerst is er hulp die op de eigen gemeente en wijk is gericht. Die hulp omvat onder meer het vervoer naar de kerk op zondagmorgen, de hand- en spandiensten bij ziekte of beperking en ontmoetingsbijeenkomsten met vluchtelingen.

Voor het goed functioneren van deze dienst aan elkaar is wederzijdse verantwoordelijkheid onmisbaar: de hulpvraag moet kenbaar gemaakt worden, eventueel vertrouwelijk. De ervaring leert dat er voldoende hulpaanbod is of is te mobiliseren in onze gemeente.

In het jeugdwerk en ouderenwerk lopen diaconale en pastorale aspecten door elkaar. De gesprekken komen tijdens activiteiten vanzelf op gang. Dat is niet het (verkapte) doel van het diaconaat maar kleurt wel de kerkelijke dienstverlening.

Betrokkenheid bij de stad

Onze gemeente staat in het hart van de Leidse samenleving en neemt deel aan tal van initiatieven. Dat loopt uiteen van de wereldgebedsdag en vredeswake op het Stadhuisplein tot de Freedom Walk & Talk Leiden. Het Charter for Compassion is door de LBG ondertekend waarmee onze gemeente zich verplicht tot naleving en verbindt met vele anderen.

Diaconaal centrum de Bakkerij

Diaconaal Centrum De Bakkerij helpt jaarlijks honderden mensen in nood dankzij de inzet van talloze betrokken vrijwilligers en professionals. Vanuit dit centrum geeft de Diaconie Protestantse Gemeente Leiden (PGL) in nauwe samenwerking met de RK Diaconie Leiden hulp aan ieder die dat nodig heeft, ongeacht afkomst of religie.

De Bakkerij

Al meer dan zes eeuwen lang wordt er aan de Oude Rijn, midden in Leiden, vanuit de kerk hulp gegeven aan Leidenaren (brood, turf, soep, geld, kleding en kraampakketten). Vroeger was hier de Armenbakkerij, waar brood gebakken werd voor de armen.
Sinds 1986 is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern centrum voor kerkelijke hulp en dienstverlening. Bovendien is het een thuisplek en uitvalsbasis voor ruim twintig organisaties en projecten op maatschappelijk gebied waarvan de doelstelling nauw verwant is aan die van de Diaconie: het helpen van mensen.

Persoonlijke hulp

De Bakkerij ‘helpt waar geen (andere) helper meer is’. Veel mensen raken in grote problemen. Soms kunnen zij niet meer of niet tijdig door de reguliere hulpverlening geholpen worden. Zo helpt De Bakkerij mensen aan tijdelijk onderdak, voedsel, kleding, hulp bij een tandarts of huisarts, noodzakelijke medicijnen en juridische steun.

Structurele hulp

Wanneer De Bakkerij tekortkomingen in de sociale zorg signaleert, worden er nieuwe initiatieven voor passende hulpverlening ontwikkeld voor korte of langere duur. De Bakkerij stond aan de wieg van diverse instellingen en organisaties in Leiden (waaronder Vluchtelingenwerk Leiden, de opvang van dak-en thuislozen, het Inloophuis Psychiatrie en de Voedselbank Leiden e.o.).

Hulp aan mensen verder weg

Het werkterrein van De Bakkerij beperkt zich niet tot de regio Leiden. De diaconieën bieden ook hulp in het buitenland. Zo steunden we in het recente verleden met hulp van lokale kerken en scholen diverse projecten in Roemenië, Eritrea, Zimbabwe, Tanzania, Zuid-Afrika en Syrië.

Steun door hulp van anderen

De diaconieën organiseren samen met partnerorganisaties jaarlijks allerlei activiteiten, inzamelingsacties en manifestaties rond maatschappelijke knelpunten.

Wij bieden steun aan nieuwe initiatieven en opkomende organisaties die ondersteuning bieden aan mensen in nood. We stimuleren jong en oud om zich op vrijwillige basis in te zetten voor mensen die onze hulp en aandacht hard nodig hebben.

Wil je je actief inzetten? Denk bijvoorbeeld eens aan:

  • Studentmentor voor een student met een vluchtelingenachtergrond, zie hier;
  • Taalmaatje voor anderstalige, zie hier;
  • Help mensen die laaggeletterd zijn als taalcoach, zie hier;
  • Schuldhulpmaatje, zie hier;
  • Taarten bakken voor het goede doel (i.c. Nepal), mail diaconaleraadlbg@gmail.com.

Meer en actuele informatie

Website Diaconaal Centrum De Bakkerij

Adressen en links:

Diaconie Protestantse Gemeente Leiden

Diaconaal Centrum De Bakkerij

Oude Rijn 44 b/c, 2312 HG Leiden

tel. 071-5144965

Coördinator De Bakkerij

Ton Snepvangers – info@debakkerijleiden.nl

Secretariaat

Chantal Knulst-van der Heijden – info@debakkerijleiden.nl

Diaconaal werker PgL

Tamara Breton – tamarabreton@debakkerijleiden.nl

Diaconaal werker RK

Ton Snepvangers – tonsnepvangers@debakkerijleiden.nl

Commissie Individuele Hulp

Tamara Breton – tamarabreton@debakkerijleiden.nl

Jody Sluijter – jsluijter@debakkerijleiden.nl

tel. 071-5144965

M25 Leiden Regio

www.m25leiden.nl

Carijn Westeneng – cwesteneng@debakkerijleiden.nl

Oma gaat op stap

www.omagaatopstap.nl

Petra Akkerman – pakkerman@debakkerijleiden.nl

Op de Kook toe

www.opdekooktoe.nl

Petra Akkerman – info@opdekooktoe.nl

My Home Leiden

Ton Snepvangers – tonsnepvangers@debakkerijleiden.nl

Deel

Kerk in de stad