Pastorale raad

De LBG kent een geheel eigen pastorale en sociale dynamiek. Een deel van de betrokken gemeenteleden is meer gericht op de eredienst dan op het ‘gemeente-zijn’. Voor een ander deel van ons is er een samenhang tussen religieuze inspiratie en sociale verbondenheid. Het grote aantal voorkeursleden geeft aan de LBG een sterk niet-geografisch karakter. De pastorale structuur wordt door deze karakteristieken beïnvloed. Voor velen vallen hun relatienetwerken niet samen met de geloofsgemeenschap, terwijl de kerk voor anderen juist een belangrijke bron van verbondenheid is.

De kerkenraad schept de voorwaarden voor het omzien naar elkaar. Uitgangspunt is de gezamenlijke verantwoordelijkheid, waardoor er pastoraat-op-maat ontstaat. Netwerken verbinden mensen met eenzelfde belangstelling en doelstelling, ‘kerkvriendschappen’ bloeien.

Het onderlinge pastoraat gebeurt in de gespreks- en werkgroepen van onze gemeente. Bezoek door predikant of ouderling vindt in de regel plaats op verzoek. Nieuw ingekomen belijdende kerkleden worden bezocht ter kennismaking. Eens in de drie à vijf jaar vindt een actieve benadering plaats van de ingeschreven leden. Die is gericht op de vraag naar bezoek aan huis en ontmoetingsavonden in de buurt. De laatste actie is ‘de dominee aan de lijn’, waarbij in een 15 minuten durend gesprek navraag wordt gedaan naar het welbevinden en de ervaring van het kerkelijk leven. Daarbij wordt de behoefte aan bezoek of deelname aan netwerken aan de orde gesteld.

De leden van de Bezoekersgroep verzorgen de felicitaties bij jubilea en bij de verjaardagen van de 75-plussers. Daarbij coördineert de Bezoekersgroep vraag en aanbod van de gemeenteleden die bezoek aan huis of een netwerkcontact vragen.

De predikant is voor en na de kerkdiensten aanspreekbaar. Daarnaast is er een telefonisch spreekuur, een mobiele telefoonlijn voor spoed en contact is mogelijk via sociale media. De reden voor de bezoeken kunnen uiteenlopend zijn. In ieder geval bij vreugde en verdriet, bij crises of grote veranderingen in het leven. Ouderlingen en leden van de bezoekersgroep onderhouden contact met gemeenteleden, die hebben aangegeven dit op prijs te stellen.

De Pastorale raad initieert, coördineert, faciliteert en stimuleert het pastoraat. De voor het pastoraat verantwoordelijke ouderlingen maken deel uit van deze raad, samen met vertegenwoordigers van de bezoekersgroep, ontmoetingsavonden, kringen, netwerken. Omdat er nauwelijks een scheidslijn te trekken is tussen pastorale en diaconale aandacht is er tussen beide raden een nauwe verbinding in één of twee personen die van beide raden deel uit maken. Zij zorgen voor een goede afstemming en voorkomen onnodige verdubbelingen.

Leden Pastorale raad

  • Ds. Margreet Klokke, wijkpredikant
  • Jan Hulzinga (voorzitter Pastorale raad)
  • Ruurd Salverda (planning en verslaglegging Pastorale raad)
  • Nel de Boer
  • Diony Breedveld
  • Geertrui Betgen
  • Jan Wolzak

Schuif maar aan

‘Schuif maar aan’ richt zich op mensen die graag in gezelschap eten. En op mensen die elkaar eens op een andere manier willen ontmoeten dan rondom de dienst op zondag. Elk seizoen wordt er ongeveer tien keer met een (wisselende) groep mensen samen gegeten bij verschillende mensen thuis. Per persoon wordt een bijdrage van €5,00 gevraagd.

Informatie en aanmelding: Jan Hulzinga en Ruurd Salverda (LBGSchuifmaaraan@gmail.com, of telefonisch tussen 19.00 en 20.00 uur, 06-46073833).

Jubilarissen- en bruidsparenmiddag

Voor allen die binnen de LBG hun kroonjaar willen vieren, is er jaarlijks een feestelijke middag. Kroonjaren zijn vanaf vijftig jaar voor jarigen en vanaf vijfentwintig jaar – met een tussentijd van vijf jaar – voor hen die een huwelijksjubileum vieren. Aan alle verjaardagskroonjaren zijn Bijbelse namen gegeven:

50 jaar: Abraham of Sara
60 jaar: Isaak of Elisabeth
70 jaar: Jacob of Anna
80 jaar: Jozef of Debora
90 jaar: Antonius of Ruth
100 jaar: Methusalem of Judith

Deel

Ontmoeting