City-kerk: kerk in het hart van de stad

Onze gemeente hoort bij de Hooglandse Kerk. In deze ‘kathedraal van het licht’ worden de erediensten gehouden. Daarnaast vinden in het Hooglandsche Huys de doordeweekse activiteiten plaats. De LBG is een kerk in de stad en wil dat ook echt zijn. Dat houdt in dat naast de gebruikelijke kerkelijke activiteiten extra uitdagingen liggen om kerk voor de stad te zijn. In Nederland nemen verschillende geloofsgemeenschappen, waaronder de LBG, aan het netwerk City-kerken deel. Bijzondere, monumentale, gebouwen worden dan benut voor bijzondere activiteiten. Predikanten, kosters, organisten, gemeenteleden en kerkrentmeesters spreken met elkaar over de uitdagingen en kansen voor de monumentale kerkgebouw en in binnensteden. Na een periode van verkenning is de lijn gekozen om per jaar één of twee initiatieven te ondernemen om het concept van City-kerk op de kaart te zetten. Het doel is om belangstellenden te laten kennismaken met de schoonheid van het gebouw, spiritualiteit, vormen van kunst en muziek waarbij de orgels een belangrijke rol spelen.

Cluster Binnenstadskerken

Tussen verschillende wijkgemeenten bestaan samenwerkingsverbanden die in de loop der jaren zijn gegroeid. De Leidse Binnenstadsgemeente en de Hervormde Marewijkgemeente werken in het zogeheten Cluster Binnenstad samen met de LSE. Bij de LSE is een studentenpastor werkzaam die voor 20% door de PgL wordt betaald. Het Cluster Binnenstad organiseert jaarlijks een Versperdienst op de tweede zondag in november. Daaraan hebben de koren van de drie geloofsgemeenschappen een belangrijke inbreng. Er is een katern in het Leids Kerkblad en elk kwartaal worden activiteiten uitgewisseld en de inbreng in andere organen afgestemd. Verder wordt, daar waar mogelijk, samengewerkt bij het aanvragen en uitvoeren van projecten die door het Vitaliteitsfonds van de PgL worden gefinancierd.

Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk

Doelstelling en afstemming

De Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk is op 27 december 2007 opgericht. De Marekerk heeft een vergelijkbare stichting waarmee wordt samengewerkt en waarmee activiteiten worden afgestemd. Het doel is het op financieel gebied ondersteunen van het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden van de Hooglandse kerk. De middelen van de stichting zijn niet beschikbaar voor uitgaven die tot de normale exploitatie van de kerk behoren en voor rekening van de Protestantse gemeente Leiden zijn, zo is in de oprichtingsakte te lezen. De bestemming van de financiële middelen wordt afgestemd met het College van Kerkrentmeesters.

Vrienden

Er zijn 230 vrienden die elk jaar bijdragen en ongeveer 15 personen die incidenteel schenken. De Stichting Vrienden van Hooglandse kerk biedt de mogelijkheid de instandhouding en het gebruik van de kerk te bevorderen door mensen die het accent leggen op het monumentale karakter en/of culturele en muzikale uitvoeringen. Daarnaast wonen veel vrienden in de buurt.

Geldwerving en activiteiten

Het betreft de jaarlijkse bijdragen van vrienden, ad-hoc schenkingen, waaronder legaten, vriendendiners, talentenplan, vriendenconcerten. Er is een stabiele jaarlijkse bijdrage van ca. € 10.000. De overige inkomsten variëren per jaar. Er is jaarlijks een gezamenlijk vriendenconcert met de vrienden van de Marekerk.

Besteding van financiële middelen

Voor de doopkamer is € 15.000 geschonken. Voor de verwarming van de Zomerkerk is € 65.000 beschikbaar en voor een nieuwe geluidsinstallatie is ruim € 42.000. Er blijven voldoende middelen over voor onder meer duurzaamheidsprojecten.

Website

De relevante informatie over de stichting is te vinden op www.vriendenhooglandsekerk.nl. Daar is ook uitgebreid verslag gedaan van 700 jaar Hooglandse kerk.

 

 

 

 

Deel

Kerk in de stad