Profiel

De Leidse Binnenstadsgemeente wil een geloofsgemeenschap zijn waar, vanuit de joods-christelijke traditie, een verrassende uitleg van de Bijbel hoop, richting en ruimte geeft in tal van ontmoetingen. Inspiratie en vragen helpen verder, vastomlijnde zekerheden doen dat niet. Wij verbinden ons door te zoeken, te vieren en te leren. Dat komt in het bijzonder tot uitdrukking in de eredienst. Daar beleven we in een herkenbare en rijk geschakeerde liturgie ons geloof, in het bijzonder tijdens de hoogtijdagen in het kerkelijk jaar.

Wij willen ons interesseren in elkaars geloofsrichting en beleving. Als mensen met verschillende achtergronden verbinding leggen met elkaar door gezamenlijk te zoeken naar het goddelijk geheim en de kracht van het Evangelie. Zo geven we ook richting aan ons diaconaal en pastoraal handelen. In onze gastvrije gemeenschap kunnen we daarbij zijn wie we zijn. Wij willen door te dienen ook kerk zijn in de stad en de samenleving.We zijn hierin eigentijds. Er is daarbij een intensieve samenwerking met de Joodse gemeenschap en er zijn goede contacten met de Moslimgemeenschap.

Binnen onze gemeente zijn de leeftijdsgroepen van kind tot en met oudere, hoewel verschillend in omvang, vertegenwoordigd. Er is sprake van verschil in religieuze geloofsbeleving. Er zijn ontmoetingen, gesprekken en activiteiten waardoor er banden ontstaan tussen gelovigen, geraakten, zoekenden, vragenden, lerenden en geïnspireerden. De contacten zijn zowel hecht als minder vast. Dit is zichtbaar in de intensiteit van deelname aan de eredienst en andere activiteiten.

Het is onze ambitie om wendbaar en flexibel te zijn en ruimte te bieden aan concrete activiteiten voor jeugd en jong volwassenen waarbij verrassing en openheid breed verbinden. Daarmee tonen wij onze betrokkenheid bij toekomstige generaties.

Download hier de folder voor seizoen 2019/2020.

Ontstaan van de Leidse Binnenstadsgemeente

De Leidse Binnenstadgemeente (LBG) is ontstaan uit de samenvoeging van een viertal wijkgemeenten, die kerkten in de Petrakerk, de Oude Vestkerk (Gereformeerde Kerken in Nederland), in de Bethlehemkerk en de Hooglandse Kerk (Nederlands Hervormde Kerk). Pinksteren 1994 vormt de start van de nieuwe gemeente: “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.”

In 1992 en 1993 leidde het teruglopend aantal kerkbezoekers en bezuinigingen tot een herverdeling van predikantstaken en tot het besluit de Petrakerk en Bethlehemkerk te sluiten. Tegelijkertijd vormen deze ontwikkelingen de basis voor een zoektocht naar nieuwe vormen van kerkzijn. Na intensieve voorbereidingen, gemeenteavonden, huiskameravonden en huisbezoeken door predikant en ambtsdragers, ontstaat een nieuwe, bijzondere wijkgemeente. Vrijwel alle gemeenteleden uit de oude situatie hebben gekozen voor de nieuwe binnenstadsgemeente. Maar er komt ook aanwas van nieuwe, vooral jongere, gemeenteleden. Er wordt eerst nog gekerkt in zowel in de Oude Vestkerk als in de Hooglandse Kerk. Omdat in de Hooglandse Kerk de winterkerk gereed komt – een belangrijke voorwaarde om te kunnen gaan kerken in één gebouw – wordt de Oude Vestkerk gesloten. Voortaan kerkt de LBG in de Hooglandse Kerk. Ook groeit de LBG toe naar één kerkenraad.

Pinksteren 1994 vormt de start van de nieuwe gemeente. Het eerste jaarthema luidt Gemeenteopbouw. Het jaar 1994 staat dan ook in het teken van creatieve en opbouwende activiteiten. Men besluit de LBG wat nadrukkelijker neer te zetten door bijvoorbeeld posters in de binnenstad. De preken en gebeden worden gebundeld in de serie Gehoorde woorden. Er wordt een eigen Bijbelrooster uitgegeven onder de naam Toeven bij de Bron. Er komt gelegenheid tot verdieping in het leerhuis en de (belijdenis)kring Bewust geloven. Voor de (pastorale) onderlinge contacten zijn er de bezoekersgroep en de contactpersonen voor nieuwe gemeente leden. Na het jaarthema Gemeenteopbouw werd onder het thema Bijbeljaar  extra aandacht besteedt  aan het lezen van de Schrift. Samenkomen rond het Woord vorm het hart van de gemeente en sluit dan aan op de drieslag Leren, Vieren, Dienen.

Het derde jaar (1996) van de LBG gaat van start met het jaarthema Dienen. Na de turbulente jaren van het opstarten van de LBG wordt het diaconale aspect van onze gemeente weer naar voren gehaald. In de bijbehorende prekenserie staan tien woorden van Jezus centraal, om inspiratie te vinden bij “Hem die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen”. Als praktische uitwerking van het thema zet de LBG het Maaltijdproject in de Zeeheldenbuurt op. Ook richt men de werkgroep Kerk en Israël op. In dit jaar ondergaat de kerkenraad ook een wisseling. Het aantal huwelijk- en doopvieringen neemt toe. Dankzij de opbrengst van de verkoop van het wijkgebouw Irene is het mogelijk een extra zaal te realiseren op de binnenplaats van de Hooglandse Kerk. In 1997 is de Tuinzaal gereed, waardoor de mogelijkheden voor kerkelijk gebruik en voor verhuur verder toenemen. Deze ontwikkelingen zullen elkaar in de jaren die komen blijven opvolgen.

Ons monumentale kerkgebouw met religieuze en culturele gebruiksmogelijkheden verbindt mensen. De prachtige orgels, de weldadige stilte en de schitterende lichtval geven aan de kerk haar warme uitstraling voor betrokkenen en kerkelijke toeristen. De LBG in de Hooglandse Kerk is zo een geestelijk thuis voor mensen uit Leiden en omgeving.

Bij het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Ad Alblas in Leiden verscheen het volgende boek: Ad Alblas, Omdat er méér is… 25 jaar kerkelijk leven in de Leidse binnenstad, Gorinchem 2012. Bij het 700-jarig bestaan van de Hooglandse Kerk verscheen een boek met veel informatie over het gebouw en de gebruikers ervan: Hans Karstens, Elias van der Plicht, Cor Smit en John Veerman, De kathedraal van het licht. Zeven eeuwen Hooglandse Kerk, Leiden 2015.

Predikanten Leidse Binnenstadsgemeente

  • 1994-2017: ds. Ad Alblas (vanaf 1987 predikant van de Kooi-Merenwijkgemeente)
  • Sinds 2018: ds. Margreet Klokke

Situering in Leiden

Leiden

Leiden is een stad waar veel te ontdekken valt. Een grote historische binnenstad met honderden monumenten, universitaire gebouwen, belangrijke musea en talrijke hofjes trekt veel mensen uit binnen- en buitenland. De vele culturele activiteiten maken de stad tot een levendig geheel, waar het goed toeven is. Steeds meer mensen ervaren Leiden als een prettige stad om te leven en te wonen.

Leiden is een stad waar geïnvesteerd wordt in de toekomst. Jongeren krijgen er een opleiding op (hoge-)scholen en universiteit. Daarnaast zijn er veel samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderzoeksinstellingen en ondernemingen. Eén van de resultaten daarvan is het BioScience Park, wetenschap en ontwikkeling vinden elkaar in deze inspirerende omgeving. Leiden is ook stad van vluchtelingen. Haar geschiedenis is verweven met het lot van- en gebouwd op leven en werk van vluchtelingen die hier hun heil zochten. Die traditie leeft voort tot op de dag van vandaag en het zijn niet in de laatste plaats de kerken die zich het lot aantrekken van vluchtelingen, maar ook van dak- en thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen en zij die in dringende financiële problemen zijn geraakt.

Kerkgenootschappen

De Protestantse gemeente te Leiden (PgL) is een van de vele kerkgenootschappen in de stad. Haar geloofsgemeenschappen maken samen met de Evangelisch-Lutherse gemeente, de Église Wallonne (de Franstalige protestantse kerk) en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zij onderhouden banden met andere verenigingen en kerkgenootschappen in de stad, onder wie de Vereniging Leidse Studenten Ekklesia (LSE), de Rooms-Katholieke Parochie van de HH Petrus en Paulus, de Oud-Katholieke Parochie van de HH Fredericus en Odulfus, de Christelijk Gereformeerde Kerk (Opstandingskerk) en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Herengrachtkerk). Ook maakt de PgL deel uit van de plaatselijke Raad van Kerken.

Protestantse gemeente Leiden

De hoofddoelstelling van de Protestantse gemeente Leiden in de komende jaren is: “de vitaliteit in de bestaande geloofsgemeenschappen bewaren, te behoeden en nieuwe vormen van vitaal geloofsleven een kans bieden. Dit zowel binnen geloofsgemeenschappen als op stedelijk niveau“.

De Protestantse gemeente Leiden bestaat uit vijf geloofsgemeenschappen (‘wijkgemeenten’ in de woorden van de kerkorde), elk met een eigen profiel. Naast de Leidse Binnenstadsgemeente zijn dit de volgende geloofsgemeenschappen:

De verschillende geloofsgemeenschappen presenteren zich in onderstaande YouTube filmpjes