Het leven kent kruispunten: momenten van vreugde en momenten van verdriet. Of het nu gaat om het vieren van geboorte of huwelijk, of om het delen van verdriet over ziekte, overlijden of scheiding, de Leidse Binnenstadsgemeente biedt er ruimte voor. Ruimte voor iedereen, ongeacht persoonlijke en religieuze overtuiging. Wie begeleiding zoekt op een kruispunt van het leven is welkom, ook zonder lid te zijn van de Leidse Binnenstadsgemeente. Wel kan er een bijdrage worden gevraagd.

Tenzij anders aangegeven zijn voor ondergenoemde punten de contactpersonen:

Rituelen

Op de kruispunten van het leven kunnen rituelen steun geven en/of ruimte geven tot delen. De traditie van de kerk kent rituelen die mensen kunnen helpen om een nieuwe situatie te integreren in hun leven. Zo zijn er de bekende rituelen van de doop bij geboorte, de huwelijksdienst bij een levensverbintenis, de zegen aan een sterfbed en het ritueel van de afscheidsdienst bij een overlijden. Maar er zijn ook minder bekende rituelen, zoals de mogelijkheid van een dienst waarin ex-partners elkaar loslaten na een scheiding en de viering van je verbintenis met de christelijke traditie, eventueel samen met het ontvangen van de volwassendoop. Op deze pagina staan wij stil bij de meest voorkomende rituelen. Heeft u een vraag over een minder bekend ritueel, aarzel dan niet en neem contact op met de predikant of de scriba.

Geboorte

Wanneer u de gemeente op de hoogte stelt van de geboorte van uw kind, wordt daar aandacht aan besteed.

Doop

De doop is een belangrijk ritueel in de Leidse Binnenstadsgemeente. Er zijn ongeveer vier doopdiensten per jaar, met elk één tot vijf dopelingen. Na een gesprek met de predikant, die graag op kraambezoek komt, is er een voorbereidend gesprek op de doopdienst met alle doopouders. Predikant en doopouders bespreken daarin niet alleen de praktische kant van de doopdienst, maar gaan vooral in gesprek over de waarde die de ouders hechten aan de doop en de betekenis van de doopvragen.

Eén keer per jaar organiseren de predikant, de jeugdwerker en de doopouderling een terugkomavond voor alle doopouders van het afgelopen jaar. Op die avond worden er twee workshops gegeven: één over het gebruik van kinderbijbels en één over het gestalte geven aan rituelen thuis.

Ouders die verdieping zoeken voor hun eigen leven en geloven, om dit beter te kunnen overdragen op hun kinderen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse cursus ‘Kern van de christelijke traditie’.

Zin-vragen

Levensbeschouwing: sommige mensen krijgen er een mee, andere niet. De een zoekt in de loop van zijn leven naar zin, de ander probeert zich opnieuw te verhouden tot de meegekregen bagage. Wie zin-vragen heeft, kan terecht bij de cursus ‘Kern van de christelijke traditie’. De Leidse Binnenstadgemeente biedt de mogelijkheid je in een ritueel op Pinksteren (opnieuw) met de christelijke traditie te verbinden, en – zoals dat altijd genoemd is – ‘belijdenis te doen’.

Huwelijk

Ga je trouwen en heb je het verlangen je relatie te laten bevestigen in een kerk en te laten inzegenen? Dat kan in de Leidse Binnenstadsgemeente. In drie gesprekken bereiden de geliefden zich samen met de predikant voor op hun huwelijk in de kerk. Het eerste gesprek gaat over de levensloop van beide partners. In het tweede gesprek komt de relatie tot elkaar aan de orde, evenals de verhouding tot God, de Bijbel, de christelijke traditie of een andere levensovertuiging. Tot slot bespreken predikant en geliefden in een derde gesprek de liturgie waarin de huwelijksdienst wordt vormgegeven. In de Leidse Binnenstadgemeente worden ook homoseksuele relaties ingezegend.

Wie wil trouwen in de Leidse Binnenstadsgemeente, kan contact opnemen met de predikant (klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl) en de koster (info@hooglandsekerk.com). Laatstgenoemde is ook contactpersoon voor wie de Hooglandse Kerk wil huren voor het organiseren van een burgerlijk of kerkelijk huwelijk buitenom de Leidse Binnenstadsgemeente.

Ziekte

De kerk is er niet alleen bij vreugde, maar ook bij pijn en verdriet. Ziekte vraagt om aandacht en begeleiding. De predikant en andere leden van de Leidse Binnenstadsgemeente kunnen die bieden.

Overlijden

Bij het laatste kruispunt in het leven, de dood, zijn steun en meeleven belangrijk. Voor wie weet dat het einde nadert, bestaat de mogelijkheid om van de predikant een zegen te ontvangen. Ook denkt de dominee mee in het vormgeven van de afscheidsdienst. Zij die achterblijven in rouw, worden gedurende een jaar begeleid.

Deel

Kathedraal van het licht