Vacatures!

Van tijd tot tijd ontstaan er in een kerkgemeenschap zoals die van de LBG vacatures. Dat is niet iets om ons zorgen over te maken, want het is goed als er van tijd tot tijd vernieuwing plaatsvindt, andere mensen frisse energie inbrengen en patronen zich kunnen wijzigen.

Omdat we binnen de LBG de laatste jaren de bevestiging van ambtsdragers rond 1 juli concentreren, vindt de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers in de regel plaats tussen Pasen en Pinksteren, dus nu! Er staan altijd weer mensen op en dat is ook nodig, want het moet ook uit de gemeenschap van de LBG zelf vandaan komen.

Dit jaar kijken we zowel naar mensen die nog nooit een ambt vervulden, als wie dat al eens eerder deden. Ook mensen die nu al een wat kleinere taak vervullen vragen we uitdrukkelijk te overwegen daarnaast of in plaats daarvan ambtsdrager te worden. Verder nodigen we ook van harte jongere mensen uit zich te melden: Ervaring in de kerk of daarbuiten is niet vereist!

We zijn op dit moment op zoek naar:

 1. Een voorzitter (ambtsdrager)
 2. Drie diakenen (ambtsdragers)
 3. Een tweede penningmeester (geen ambtsdrager)
 4. Een secretaris BKL (ambtsdrager worden mag, hoeft niet)

Taakomschrijvingen

Taakomschrijving voorzitter van de kerkenraad

De voorzitter van de kerkenraad geeft samen met vier andere moderamenleden leiding aan de kerkenraad en is het gezicht van de kerkenraad naar de gemeente toe. Dit houdt in:

 • de vergaderingen van de kerkenraad voorzitten (vijf-zes keer per jaar)
 • de vergaderingen van het moderamen voorzitten (tien-elf keer per jaar, in het algemeen op woensdagmorgen tussen 9.00 en 10.30 uur, soms via Zoom)
 • de jaarlijkse gemeenteavond leiden
 • klankbord zijn, samen met de vicevoorzitter, voor de predikant
 • dienst doen op zondag (een keer per zes weken)
 • een adres zijn waar gemeenteleden bij terecht kunnen met vragen en wensen
 • optreden bij bijzondere situaties (afscheid en komst van werkers in de kerk, Corona e.a.).

De voorzitter hoeft de LBG níet te vertegenwoordigen in de PGL, dat doet onze vicevoorzitter Jacqueline Rijsdijk. Het is fijn als de voorzitter een visie heeft op de toekomst van de kerk en de LBG in het bijzonder èn als hij/zij verbindende kwaliteiten heeft. Het voorzitterschap kan 4 – 8 uur per week kosten.

Voor meer informatie: htenvoorde218@gmail.com en 06 5362 3854.

Taakomschrijving diakenen – we zoeken er drie!

Als diaken ben je een van de gezichten van de gemeente. Je bent allereerst een doener: Je geeft handen en voeten aan onze diaconale taak: de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en wereld, de dienst van de Tafel van de Heer en de inzameling van de liefdegaven. Concreet betekent dit:

 • deelnemen aan het overleg van de diaconale raad (vier per jaar)
 • je bent welkom bij de vergaderingen van de kerkenraad (zes per jaar), maar erbij zijn hoeft niet – de diaconale raad vaardigt twee mensen af
 • organiseren of ondersteunen van diaconale acties als de inzameling voor de voedselbank, het schrijven van kaarten voor Amnesty of de Sinterklaasactie
 • het voorbereiden van de diensten met avondmaal (zes per jaar) en het dienst doen op zondag (een keer per maand)
 • het zorg dragen voor de collectes in de diensten op zondag

Deze taak is iets voor u/jou, als je het fijn vindt om te organiseren en als je een netwerker bent die mensen, nood, projecten en hulp verbindt.

Voor meer informatie: diaconaleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Taakomschrijving tweede penningmeester

De tweede penningmeester hoeft geen ambt op zich te nemen en naar de vergaderingen van de kerkenraad te gaan. Hij/zij vervangt de penningmeester als het nodig is en helpt bij het organiseren van financiële acties. Concreet betekent dit:

 • samen met de penningmeester zorg dragen voor de administratie van de wijkkas, het maken van de begroting en de jaarrekening . Een taakverdeling wordt in onderling overleg gemaakt
 • het organiseren van financiële acties. Een van de hoogtepunten is de wijkactie. Met die actie zamelen we elk najaar bijdragen in voor de wijkkas. Samen met de penningmeester coördineer je deze actie: het maken van een flyer, het werven van de lopers en de uitvoering van de actie zelf. Een korte en intensievere periode aan het eind van de zomer, met veel contacten met gemeenteleden, die de nodige creativiteit vraagt.

Deze taak is iets voor jou als je nauwkeurig bent en precies, en als je het leuk vindt om te organiseren en nieuwe manieren te bedenken om financiële bijdragen te werven.

Voor meer informatie: rien.rouw@xs4all.nl

Taakomschrijving secretaris BKL

Bijzonder Kerkenwerk Leiden organiseert de kerstnachtdiensten in de Pieterskerk, de evensongs en de cantatevespers, voor heel Leiden. De taak van de secretaris is:

 • een besluitenlijst maken van de vergaderingen, die vier keer per jaar plaats vinden
 • geregeld aanwezig zijn in de cantatevespers en evensongs, en de helpende hand bieden.

Voor meer informatie: rcguijt@xs4all.nl