Het hart van de Leidse Binnenstadsgemeente is de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt de ontmoeting met God gezocht en gevierd. Tijdens de eredienst kan het geloof worden beleefd in een herkenbare en rijk geschakeerde liturgie, in het bijzonder tijdens de hoogtijdagen in het kerkelijk jaar. Bijbelverhalen, gebeden, sacramenten, muziek, stilte en het licht: samen vormen ze de eredienst.

Voor de zondagse diensten geldt:

  • Aanvangstijd is 10.00 uur. Zie de agenda voor actuele informatie.
  • Meeluisteren, direct of later, kan via Kerkomroep. De orde van dienst is hier te downloaden.
  • De teksten van preken zijn hier terug te lezen.
  • Iedere eerste zondag van de maand zingt de aan de Leidse Binnenstadsgemeente verbonden Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons.
  • Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Tuinzaal.
  • Voor jeugd en jongeren zijn er verschillende groepen tijdens de viering: crèche voor de allerkleinsten; kindernevendienst tot en met groep 5 van de basisschool; tweewekelijks Basics! voor groep 6 tot 8 van de basisschool en brugklassers; maandelijks De Jeugd van Tegenwoordig tot en met 16 jaar. Zie de pagina Jeugd en jongeren voor meer informatie.

Daarnaast vinden er ook andere vieringen plaats:

  • Samen met de commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden organiseert de LBG kerstnachtdiensten in de Pieterskerk (een kinderkerstnachtviering en twee reguliere vieringen).
  • Jaarlijks organiseert de commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden zes Evensongs in de Hooglandse Kerk (aanvang 17.00 uur). In samenwerking met de Stichting Cantate Domino organiseert zij ook zes cantatediensten, afwisselend in de Hooglandse Kerk en de Pieterskerk. Zie hier voor meer informatie.

Ontvangst

De  leden de Werkgroep Ontvangst begroeten de bezoekers van de kerkdiensten en zijn een eerste aanspreekpunt voor gasten. Bij binnenkomst delen zij de orde van dienst en de nieuwsbrief uit. Ook beheren zij de informatietafel. Vind je het leuk om met enige regelmaat op zondagmorgen het visitekaartje van de Leidse Binnenstadsgemeente te zijn en veel nieuwe gezichten te leren kennen? Sluit je dan aan bij de Werkgroep Ontvangst.

Aanmelding en informatie: Anneke Verschragen (tel. 071-5122332)

Lectoren

In de eredienst verzorgen leden van de Werkgroep Lectoren één van de schriftlezingen. Er is een team van tien personen, die gedurende één jaar de eerste schriftlezing verzorgen. Daarna volgt weer een ander team.

Aanmelding en informatie: Hetty Velthuyzen van Zanten (r.j.veldhuyzenvanzanten@gmail.com).

Vervoer

Voor mensen die graag de zondagse eredienst willen bijwonen, maar geen vervoer hebben, is de Werkgroep Vervoer in het leven geroepen. Deze werkgroep verzorgt autovervoer naar de kerk en weer naar huis. Meerijders en chauffeurs zijn welkom zich aan te melden.

Aanmelding en informatie: Jan Wolzak (jan.wolzak@gmail.com).

Commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden

De predikant van de Leidse Binnenstadsgemeente is voor tien procent beschikbaar voor de commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL). De taak van BKL is om te voorzien in de behoeften van mensen die geen band met de kerk hebben, maar wel religieus geïnteresseerd zijn. De uitdaging is hierbij om laagdrempelige vormen te vinden, die aansluiten bij leef- en denkwijze van ouderen en jongeren. Coördinatie en uitvoering is daarbij in handen de LBG-predikant en de leden van de commissie BKL. Zo organiseert BKL de Leidse traditie van kerstnachtdiensten in de Pieterskerk en de sfeervolle Evensongs in de Hooglandse Kerk.

Kerstnachtdiensten

Op Kerstavond zijn er in de Pieterskerk een kinderkerstfeest en twee kerstnachtdiensten onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de LBG en BKL. Eerst wordt door meer dan vijfhonderd kinderen het kerstverhaal op interactieve manier beleefd. Daarna komt het verhaal van Kerst dichtbij in twee diensten met elk meer dan twaalfhonderd bezoekers. Aan de kerstnachtdiensten werken professionele en betrokken musici mee. Voorbereiding en uitvoering van de diensten is in handen van leden van de commissie BKL, de predikant van de LBG, medewerkers van de Pieterskerk en tientallen vrijwilligers. Kijk hier voor meer informatie en sfeerimpressies.

Vesper Cluster binnenstadskerken

Sinds een heel aantal jaar houden de drie gemeenten uit de binnenstad (de Leidse Binnenstadsgemeente, de Leidse Studenten Ekklesia en de Marewijkgemeente) een gezamenlijke vesper. Ook op Aswoensdag is er een gezamenlijke vesper. De predikanten en de voorzitters van de drie kerkenraden vergaderen ongeveer vier keer per jaar om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen. Vandaaruit is het idee ontstaan voor een gezamenlijke viering. Dat is best bijzonder, omdat de drie gemeentes elk andere accenten leggen in de beleving van het geloof. In de vesper wordt vanuit die verschillende achtergronden een thema doordacht, wat verbindend werkt.