Het hart van de Leidse Binnenstadsgemeente is de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt de ontmoeting met God gezocht en gevierd. Tijdens de eredienst kan het geloof worden beleefd in een herkenbare en rijk geschakeerde liturgie, in het bijzonder tijdens de hoogtijdagen in het kerkelijk jaar. Bijbelverhalen, gebeden, sacramenten, muziek, stilte en het licht: samen vormen ze de eredienst.

* Zolang de toegang beperkt wordt vanwege coronamaatregelen, kunt u zich aanmelden via de app Kerktijd, zie Aanmelden Kerkdiensten

Voor de zondagse diensten geldt:

 • Aanvangstijd is 10.00 uur. Zie de agenda voor actuele informatie.
 • Meeluisteren, direct of later, kan via Kerkomroep of via livestream op ons YouTube-kanaal. De orde van dienst is hier te downloaden.
 • De teksten van preken zijn hier terug te lezen.
 • Iedere eerste zondag van de maand zingt de aan de Leidse Binnenstadsgemeente verbonden Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons.
 • Na iedere viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Tuinzaal.
 • Voor jeugd en jongeren zijn er verschillende groepen tijdens de viering: crèche voor de allerkleinsten; kindernevendienst tot en met groep 5 van de basisschool; tweewekelijks Basics! voor groep 6 tot 8 van de basisschool en brugklassers; maandelijks De Jeugd van Tegenwoordig tot en met 16 jaar. Zie de pagina Kinderen en Jongeren voor meer informatie.

Thema’s kerkdiensten 2021-2022

 • September/oktober: ‘Over veerkracht’, verhalen over de hoogte- en dieptepunten in het leven van Jozef uit Genesis 37-50. Aanleiding: De veerkracht die er nodig is om te kunnen omgaan met een crisis als de pandemie.
 • November: ‘Rituelen rond oogst en gedachtenis’. In de herfst wordt er in de kerk stil gestaan bij de oogst van het afgelopen jaar, en de verliezen. Rituelen helpen om te leven met wat een mens niet kan controleren.
 • December: ‘Een openbaring!’ Hoe krijgt een mens zicht op wat goed is en kwaad? Hoe kan hij keuzes maken, die het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in het hier en nu tevoorschijn roepen? De Openbaring van Johannes doet er een boekje over open.
 • Januari/februari: ‘Zinvol leven’, over de levenswijsheid van Prediker.
 • Maart/april (40-dagentijd): ‘De zeven werken van barmhartigheid’
 • Stille week en Pasen: ‘Jezus door de ogen van Marcus’, met inspiratie van het net opnieuw uitgegeven Marcus-commentaar van Eugen Drewermann
 • Tussen Pasen en Pinksteren: ‘Een oude brief voor een nieuwe tijd’, 1 Petrus over hoe gestalte te geven aan samen leven ná Pasen.
 • Zomertijd: ‘Who knows’, over geloven en weten n.a.v. Leiden European City of Science 2022.

Daarnaast vinden er ook andere vieringen plaats:

 • Samen met de commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden organiseert de LBG kerstnachtdiensten in de Pieterskerk (een kinderkerstnachtviering en twee reguliere vieringen).
 • Jaarlijks organiseert de commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden zes Evensongs in de Hooglandse Kerk (aanvang 17.00 uur). In samenwerking met de Stichting Cantate Domino organiseert zij ook zes cantatediensten, afwisselend in de Hooglandse Kerk en de Pieterskerk. Daarnaast worden er ook diverse Vespers gehouden.
  Zie hier voor meer informatie.

.

Rondom de zondagse vieringen zijn verschillende groepen vrijwilligers actief om de dienst voor te bereiden en toegankelijk te maken voor wie de dienst wil volgen.
U vindt ze hieronder.

.

Vervoersdienst

Voor mensen die graag de zondagse eredienst willen bijwonen, maar geen vervoer hebben, is de Werkgroep Vervoer in het leven geroepen. Deze werkgroep verzorgt autovervoer naar de kerk en weer naar huis. Meerijders en chauffeurs zijn welkom zich aan te melden.
Aanmelding en informatie: Jan Wolzak, jan.wolzak@gmail.com


Ontvangst

De  leden de Werkgroep Ontvangst begroeten de bezoekers van de kerkdiensten en zijn een eerste aanspreekpunt voor gasten. Bij binnenkomst delen zij de orde van dienst en de nieuwsbrief uit. Ook beheren zij de informatietafel. Vind je het leuk om met enige regelmaat op zondagmorgen het visitekaartje van de Leidse Binnenstadsgemeente te zijn en veel nieuwe gezichten te leren kennen? Sluit je dan aan bij de Werkgroep Ontvangst.
Aanmelding en informatie: Anneke Verschragen, tel. 071-5122332


Audio Visueel team (AV team) & Geluidsgroep

Deze groep zorgt voor de uitzending van de kerkdiensten via een livestream op YouTube, zowel de beeldregie als het geluid wordt door deze groep verzorgd. Feeling met technische apparatuur en een goed oor is vereist.
Contact: Peter Breedijk, info@hooglandsekerk.com


Lectoren

In de eredienst verzorgen leden van de Werkgroep Lectoren één van de schriftlezingen. Er is een team van tien personen, die gedurende één jaar de eerste schriftlezing verzorgen. Daarna volgt weer een ander team. Er is elk jaar plek voor nieuwe lectoren. Als u interesse heeft, dan kunt u zich aanmelden.
Contact: Hetty Velthuyzen van Zanten, r.j.veldhuyzenvanzanten@gmail.com


De koffieploeg

Een goed gesprek begint met koffie! Na de zondagse viering schenken de leden van deze werkploeg de koffie en thee voor de kerkgangers die willen napraten in de Tuinzaal. Naast koffie en thee schenken ruimt deze groep de Tuinzaal weer op.
Contactpersoon: Marjolijn Kruider, tel. 06-57702312


Liturgiecommissie

Deze commissie komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar, om te zorgen voor kwaliteit en vernieuwing in de liturgie van de Leidse Binnenstadsgemeente. De predikant, de organist en de cantor zitten erin, samen met drie gemeenteleden.
Voorzitter: Dick van Broekhuizen, dick@vanbroekhuizen.net


Andere vieringen

.

Commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden

De predikant van de Leidse Binnenstadsgemeente is voor tien procent beschikbaar voor de commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL). De taak van BKL is om te voorzien in de behoeften van mensen die geen band met de kerk hebben, maar wel religieus geïnteresseerd zijn. De uitdaging is hierbij om laagdrempelige vormen te vinden, die aansluiten bij leef- en denkwijze van ouderen en jongeren. Coördinatie en uitvoering is daarbij in handen de LBG-predikant en de leden van de commissie BKL. Zo organiseert BKL de Leidse traditie van kerstnachtdiensten in de Pieterskerk en de sfeervolle Evensongs in de Hooglandse Kerk.


Kerstnachtdiensten

Op Kerstavond zijn er in de Pieterskerk een kinderkerstfeest en twee kerstnachtdiensten onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de LBG en BKL. Eerst wordt door meer dan vijfhonderd kinderen het kerstverhaal op interactieve manier beleefd. Daarna komt het verhaal van Kerst dichtbij in twee diensten met elk meer dan twaalfhonderd bezoekers. Aan de kerstnachtdiensten werken professionele en betrokken musici mee. Voorbereiding en uitvoering van de diensten is in handen van leden van de commissie BKL, de predikant van de LBG, medewerkers van de Pieterskerk en tientallen vrijwilligers. Kijk hier voor meer informatie en sfeerimpressies.


Vesper Cluster Binnenstadskerken

Sinds een heel aantal jaar houden de drie gemeenten uit de binnenstad (de Leidse Binnenstadsgemeente, de Ekklesia Leiden en de Marewijkgemeente) een gezamenlijke vesper. De predikanten en de voorzitters van de drie kerkenraden vergaderen ongeveer vier keer per jaar om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen. Vandaaruit is het idee ontstaan voor een gezamenlijke viering. Dat is best bijzonder, omdat de drie gemeentes elk andere accenten leggen in de beleving van het geloof. In de vesper wordt vanuit die verschillende achtergronden een thema doordacht, wat verbindend werkt.

Datum: 2 maart 2022 (Aswoensdag), vooraf is er een sobere maaltijd.
Contact en opgave: ds. Margreet Klokke, klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl