Een kerkgemeenschap kan niet draaien zonder vrijwilligers. Het meewerken in een van de vele raden en werkgroepen is een manier om elkaar te ontmoeten en vooral praktisch samen te werken om de kerkdiensten en verschillende activiteiten te organiseren en vorm te geven. Er zijn bestuurlijke raden, werkgroepen in en om de kerkdiensten en werkgroepen in en om de Hooglandse Kerk. Hieronder een overzicht.

De Leidse Binnenstadsgemeente heeft een viertal Raden, te weten:

 • Kerkenraad
  De kerkenraad coördineert en organiseert alle activiteiten in onze geloofsgemeenschap. De ouderlingen en diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Het dagelijks bestuur – het moderamen – bereidt voor, voert uit en behartigt de dagelijkse gang van zaken. De raad komt één keer per twee maanden bijeen. De nadruk ligt op inhoudelijke thema’s. Voor vragen en/of suggesties kunt u bij de scriba van de LBG terecht. Contact: scribalbg@gmail.com (lees meer: wat is het moderamen)
 • Pastorale raad
  De pastorale raad zorgt ervoor dat we in de LBG actief naar elkaar omzien. Deze raad bestaat uit ouderlingen en de contactpersonen van diverse activiteiten. Lees meer
 • Diaconale raad
  De Diaconale raad initieert, coördineert, faciliteert en stimuleert de diaconie, dat is concrete hulp en dienstverlening aan mensen in nood. Lees meer
 • Jeugdraad
  De jeugdraad zet zich in voor het ontwikkelen van kinderen en jongeren in de christelijke traditie en geloven. Ook streeft zij ernaar dat de jeugd zich thuis voelt in de kerk, door de jeugd actief bij de gemeente te betrekken en het jeugdwerk op de kerkdiensten af te stemmen. Naast de bijeenkomsten op zondag, worden er ook andere activiteiten georganiseerd, die informeler en meer gericht zijn op gezelligheid en onderlinge verbinding, waarbij ook de jeugd van andere gemeenten kan aansluiten. Zo ontstaat een hechtere groep en ervaren ze dat ze niet de enigen in de stad zijn die naar de kerk gaan. Er is van alle groepen binnen het jeugdwerk iemand in de jeugdraad aanwezig, evenals de jeugdouderlingen, jeugddiaken, doopouderling, predikant en jeugdwerker. Contact: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Daarnaast zijn er diverse werkgroepen gericht op de organisatie en uitvoering van de kerkdiensten, ofwel op het openstellen en onderhouden van de Hooglandse Kerk voor de stad.

Een overzicht van de werkgroepen rondom de kerkdiensten vindt u onder Zondagse vieringen

Een overzicht van de werkgroepen voor kerk in de stad vindt u onder Werkgroepen Hooglandse Kerk