Diaconaat: dienst aan elkaar

Diaconie is concrete hulp en dienstverlening aan mensen in nood. Handen en voeten geven aan de Bijbelse opdracht en zorg dragen voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Eenvoudig gezegd: ‘Bij gebrek aan een Samaritaan kan een Leidenaar ook volstaan.’

In de Diaconale Raad worden diaconale thema’s en acties doorgesproken en gecoördineerd. In het Leids Kerkblad, het wijkblad Op de Hoogte, de digitale nieuwsbrief en bij gebedsintenties wordt de gemeente hierover geïnformeerd. Te denken valt aan inzamelingsacties voor de voedselbank, kaartenacties voor Amnesty International en een Vakantietas voor kinderen die weinig hebben. Een bijzondere band wordt onderhouden met het dorp Changu in Nepal. Maandelijks is hiervoor gebak te koop op zondag na de dienst.

De Diaconale Raad initieert en coördineert, faciliteert en stimuleert het diaconaat. De overlap tussen diaconale en pastorale activiteiten wordt bewaakt doordat twee personen deel uitmaken van beide raden. Wilt u contact opnemen met de diaconale raad, mail ons dan via diaconaleraadlbg@gmail.com.

Werelddiaconaat

De ZWO-groep voor Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ondergebracht in de diaconale raad) brengt de wereldproblematiek de kerk binnen. Wilt u contact opnemen met de ZWO-groep, mail dan naar diaconaleraadlbg@gmail.com.

Wijkdiaconaat

Allereerst is er hulp die op de eigen gemeente en wijk is gericht. Die hulp omvat onder meer het vervoer naar de kerk op zondagmorgen, de hand- en spandiensten bij ziekte of beperking en ontmoetingsbijeenkomsten met vluchtelingen. Sinds kort is er in de LBG het DIP-fonds, een potje waaruit kan worden geput als er een gemeentelid acute geldnood heeft. Aanvragen ervoor zijn vertrouwelijk en kunnen worden gedaan bij ds. Margreet Klokke via klokke@leidsebinnensatdsgemeente.nl.

Voor het goed functioneren van deze dienst aan elkaar is wederzijdse verantwoordelijkheid onmisbaar: de hulpvraag moet kenbaar gemaakt worden, eventueel vertrouwelijk. De ervaring leert dat er voldoende hulpaanbod is of is te mobiliseren in onze gemeente.

In het jeugdwerk en ouderenwerk lopen diaconale en pastorale aspecten door elkaar. De gesprekken komen tijdens activiteiten vanzelf op gang. Dat is niet het (verkapte) doel van het diaconaat maar kleurt wel de kerkelijke dienstverlening.

Betrokkenheid bij de stad

De LBG staat in het hart van de Leidse samenleving en neemt deel aan tal van initiatieven, uiteenlopend van de wereldgebedsdag en vredeswake op het Stadhuisplein tot de Freedom Walk & Talk Leiden. Het Charter for Compassion is door de LBG ondertekend, wat de gemeente verplicht tot naleving daarvan en haar verbindt met vele anderen.

Diaconaal centrum de Bakkerij

Al meer dan zes eeuwen lang wordt er aan de Oude Rijn, midden in Leiden, vanuit de kerk hulp gegeven aan Leidenaren. Sinds 1986 is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern centrum voor kerkelijke hulp en dienstverlening, gaande gehouden door professionals en vrijwilligers. Vanuit dit centrum geeft de Diaconie Protestantse Gemeente Leiden (PGL) in nauwe samenwerking met de RK Diaconie Leiden hulp aan ieder die dat nodig heeft, ongeacht afkomst of religie. Ook projecten buiten de landsgrenzen kunnen op steun van De Bakkerij rekenen. Bovendien is De Bakkerij een thuisplek en uitvalsbasis voor ruim twintig organisaties en projecten op maatschappelijk gebied waarvan de doelstelling nauw verwant is aan die van de Diaconie: het helpen van mensen. Zie https://www.debakkerijleiden.nl/ voor meer informatie over de geschiedenis van De Bakkerij, diaconale projecten en contactpersonen.